Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prymat sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, ul. Chlebowa 14.

 1. Przedstawiciel ds. ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Przedstawicielem ds. ochrony danych osobowych poprzez:

 1. a) e-mail: rodo@prymat.pl ; telefon: (32) 47-33-833 wew. 702
 2. b) pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. z dopiskiem - "przedstawiciel ds. ochrony danych osobowych"

III.    Cele i podstawy przetwarzania

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od złożenia aplikacji (CV).
 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane w zakresie określonym art. 22 (1) Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji, natomiast pozostałe dane będziemy przetwarzać tylko wtedy jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę.
 3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Prymat sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych i podmioty, którym Prymat sp. z o.o. zleca wykonywanie czynności z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych: np. firmy księgowe, firmy ubezpieczeniowe, podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu medycyny pracy, podmioty zewnętrzne obsługujące nasze systemy informatyczne i inne które posiadają podpisaną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać w celu przeprowadzania rekrutacji  podmiotom z naszej grupy kapitałowej.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII.   Okres przechowywania danych

 1. Pani/Pana dane pozyskane w celu przeprowadzenia rekrutacji przechowujemy 6 miesięcy od złożenia przez Ciebie aplikacji (CV).

VIII.  Twoje prawa:

Przysługuje Pani/Panu:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. d) ograniczenia przetwarzania danych

Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw "marketingowy". Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Pani/Pan skorzysta z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna/nien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas tych danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. f) prawo do przenoszenia danych:

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

 1. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli  Pani/Pan uważa, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 1. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili Pani/Pan ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdują się na naszych stronach: www.prymat.pl - w Polityce prywatności. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@prymat.pl,  zadzwoń pod numer: (32) 4733833 wew. 702 Przed realizacją Pani/Pan uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest:

*    wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy i jest obligatoryjne. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych jest dobrowolne

Jeżeli Pan/Pani nie poda danych osobowych.

*    uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w procesie rekrutacji.

 

 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe i stosujemy cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszych usług. Dowiedz się więcej o naszej Polityce Prywatności.
Zapoznaj się z informacjami od administratora.
Zarządzaj plikami cookies